Deklaracja dostępności

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.centrumpaderewskiego.pl.

Dane teleadresowe jednostki

 
Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Kąśna Dolna 17
33-190 Ciężkowice
biuro@centrumpaderewskiego.pl 
www.centrumpaderewskiego.pl 
 
Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Witold Baran, tel. 14 651 02 08 | 605 721 440, administrator@centrumpaderewskiego.pl
 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-03-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

W najbiższym czasie na stronie internetowej zostaną wprowadzone następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami, mapa strony, focus wokół elementów nawigacyjnych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-24

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej informuje, że oznaczone miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej znajduje się na małym parkingu znajdującym się bezpośrednio przy Dworku Ignacego Jana Paderewskiego, po jego prawej stronie. Wejście do Dworku dla osób niepełnosprawnych znajduje się się po lewej stonie dworku. Ciąg komunikacyjny na podejściu do Dworku nie posiada barier architektonicznych. Budynek dworku jest wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

Dom Pracy Twórczej i Kawiarnia Maestro posiadają podjazd oraz łazienkę przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ciąg komunikacyjny na podejściu do Sali Koncertowej Stodoły oraz sama Sala Koncertowa Stodoła nie posiadają barier architektonicznych. Budynek posiada łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w obiekcie nie zapewniono obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@centrumpaderewskiego.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 600 00 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.