RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119/1 informuję iż:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 33-190 Kąśna Dolna 17, NIP: 873 18 56 926,  telefon: 14 600 00 16 e-mail: centrum@paderewski.tarnow.pl

  1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z inspektorem Ochrony Danych można realizować listownie na adres: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 33-190 Kąśna Dolna 17 lub drogą mailową na adres: iod@centrumpaderewskiego.pl

  1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy – podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem zawarcia umowy.

  1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w tym do państw trzecich

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji umowy, organy kontrolne i nadzorcze oraz  audyt. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody

  1. Profilowanie        

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane