Ogłoszenia

Ogłoszenie sprzedaży ciągnika ZETOR

Zaproszenie do składania ofert kupna ciągnika rolniczego marki Zetor Z 5211 stanowiącego własność Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Kąśna Dolna 17 33-190 Ciężkowice

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu stanowi załącznik nr 1 do  zaproszenia.

Cena wywoławcza przeznaczonego na sprzedaż pojazdu: Ciągnik rolniczy Zetor Z 5211 nr rejestracyjny KTA9RA7                 31 000,- zł brutto

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (3 100,- zł) tytułem zabezpieczenia wykonania wynikającego z przetargu, należy wpłacać na konto Centrum Paderewskiego  w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, Bank Pekao SA Nr 75 1240 5194 1111 0000 5250 0578.

Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny.                                                                                                         

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice do 29 czerwca 2022 roku do godz. 12.00. Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty.

Pojazd wystawiony na sprzedaż można oglądać w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Witoldem Baranem – tel. 605 721 440

Na kopercie należy umieścić:

  1. Adres organizatora postępowania;
  2. Opis: Przetarg na sprzedaż ciągnika Zetor – nie otwierać przed dniem 29 czerwca 2022 godz. 12.00;
  3. Nazwę, adres, numer telefonu oraz adres e-mail nabywcy, umożliwiające dalszą korespondencję.

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do Sekretariatu Centrum.

Wzór oferty znajduje się w Załączniku nr 2 do zaproszenia

Rozstrzygnięcie postępowania odbędzie się bezpośrednio po otwarciu ofert. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę.

Oferta, która zostanie złożona poniżej ceny wywoławczej, nie będzie rozpatrzona.

Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach postępowania.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg w formie licytacji między tymi oferentami (obecność osobista – konieczna).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  1. Odstąpienia od przeprowadzenia postępowania;
  2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wybory oferty;
  3. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem ciągnika rolniczego Zetor Z5211. Wydanie nabywcy przedmiotu postępowania nastąpi w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.

 

przygotował: Ryszard Zabielny                                              

podpisał w imieniu Sprzedawcy: Łukasz Gaj

 

Kąśna Dolna, dnia 08.06.2022 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Arkusz ustalenia wartości pojazdu
Załącznik nr 2: Formularz oferty

 

 

 

Powrót