Ogłoszenia

Ogłoszenie sprzedaży samochodu SKODA OCTAVIA

Zaproszenie do składania ofert kupna samochodu osobowego marki Skoda Octavia II stanowiącego własność Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Kąśna Dolna 17 33-190 Ciężkowice

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu stanowi załącznik                                  nr 1 do zaproszenia.

Cena wywoławcza przeznaczonego na sprzedaż pojazdu:  

Skoda Octavia II nr rejestracyjny KTA 58 169                          14 600,- zł brutto

Ofertę w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice do 8 września 2023 roku do godz. 12.00. Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty.

Pojazd wystawiony na sprzedaż można oglądać w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej               po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Ryszardem Zabielnym – tel. 603 094 326

Na kopercie należy umieścić:

  1. Adres organizatora postępowania;
  2. Opis: Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia II nie otwierać przed dniem 8 września 2023 r. godz. 12.00;
  3. Nazwę, adres, numer telefonu oraz adres e-mail nabywcy, umożliwiające dalszą korespondencję.

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do Sekretariatu Centrum.

Wzór oferty znajduje się w Załączniku nr 2 do zaproszenia

Rozstrzygnięcie postępowania odbędzie się bezpośrednio po otwarciu ofert. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę.

Oferta, która zostanie złożona poniżej ceny wywoławczej, nie będzie rozpatrzona.

Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach postępowania.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg       w formie licytacji między tymi oferentami (obecność osobista – konieczna).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  1. Odstąpienia od przeprowadzenia postępowania;
  2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wybory oferty;
  3. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem samochodu osobowego Skoda Octavia II. Wydanie nabywcy przedmiotu postępowania nastąpi w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej,      po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.

 

przygotował: Ryszard Zabielny                                              

podpisał w imieniu Sprzedawcy: Łukasz Gaj

 

Kąśna Dolna, dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

DO POBRANIA
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Powrót