Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Kąśna Dolna 17
33-190 Ciężkowice

Ogłasza

Postępowanie ofertowe na sprzedaż fortepianu stanowiącego własność Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Ekspertyzę instrumentu stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Cena wywoławcza przeznaczonego na sprzedaż instrumentu:

 1. Fortepian firmy C.BECHSTEIN z nr seryjnym 59912                – 3500 zł netto

Przedmiot wystawiony na sprzedaż będzie wystawiony celem dokonania oględzin w dn. 29.11.2021-10.12.2021 po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Witoldem Baranem – tel. 605 721 440, e-mai: administrator@centrumpaderewskiego.pl.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice do 17 grudnia 2021 roku do godz. 12.00. Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty.

Na kopercie należy umieścić:

 1. Adres Organizatora postępowania;
 2. Opis: Przetarg na sprzedaż instrumentu – nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2021 godz. 12.00;
 3. Nazwę, adres, numer telefonu oraz adres e-mail nabywcy, umożliwiające dalszą korespondencję.

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do Sekretariatu Centrum.

Oferta winna spełniać wymogi formalne:

 1. Posiadać datę sporządzenia;
 2. Dokładne oznaczenie nazwy i siedziby podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres;
 3. Numer telefonu kontaktowego nabywcy oraz jego adres e-mail;
 4. W ofercie należy w sposób jednoznaczny określić cenę zakupu, nie niższą niż cena wywoławcza;
 5. Oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

Rozstrzygnięcie postępowania odbywać się będzie bez udziału oferentów bezpośrednio po otwarciu ofert. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę. Oferowana cena nie może być niższa niż wywoławcza cena sprzedaży.

Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach postępowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Odstąpienia od przeprowadzenia postępowania;
 2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wybory oferty;
 3. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Nabywca zobowiązuje się do transportu instrumentu do swojej siedziby na własny koszt.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem instrumentu. Wydanie nabywcy przedmiotu postępowania nastąpi w miejscu złożenia przedmioty sprzedaży, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność instrumentu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.

 

 

przygotował: Ryszard Zabielny                                              

podpisał w imieniu zamawiającego: Łukasz Gaj

 

Kąśna Dolna, dnia 25.11.2021 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

Oryginalna treść zaproszenia

Ekspertyza